2012

2013

2014

2015

V České republice, na rozdíl od některých vyspělých evropských zemí, v roce 2011 neexistovala (a dosud neexistuje) celostátní autorita, která by dbala na jednotnost systému OIS a neexistovali ani technické specifikace a organizační postupy, podle kterých by mohli být problémy s interoperabilitou systémů OIS řešeny.

Z těchto důvodů bylo ustaveno konsorcium partnerů, které podalo ve druhé výzvě programu Alfa TAČR, návrh na projekt „Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě“. Konsorcium se svým návrhem uspělo a výsledkem je projekt č. TA02030435 „Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě“. Účelem Projektu je tedy prostřednictvím tvorby metod, realizací poloprovozu pracoviště a vývoje zařízení pro ověřování shody a certifikaci přispět k dosažení interoperability OIS ve veřejné osobní dopravě.

ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU

  vytvoření nových metod pro ověřování shody odbavovacích informačních systémů (OIS) ve veřejné osobní dopravě,

  vyvinutí funkčních vzorků (FV) některých velmi specifických zařízení (HW a SW) pro ověření těchto metod,

  vytvoření certifikačního pracoviště OIS, jehož součástí jsou vyvinuté funkční vzorky.

ČASOVÝ PLÁN PROJEKTU

Technická analýza a přípravné práce

  sběr a analýza informací,

  workshop,

  podrobná definice zadání

Certifikační metodika a příprava funkčních vzorků

  tvorba certifikační metodiky,

  návrh, sestavení a zprovoznění funkčních vzorků,

  workshop

Certifikační pracoviště a ověření funkčních vzorků

  sestavení a zprovoznění certifikačního pracoviště,

  provozní testy a vyhodnocení certifikačního pracoviště,

  stanovení a provedení certifikačních postupů a procesů,

  provedení modelových certifikačních procesů,

  workshop

Závěrečná fáze

  finální specifikace a ukončení projektu

 

?PRŮBĚŽNÉ INFORMACE Z PROJEKTU

05/2015 Projekt byl dle harmonogramu k datu 31.5. 2015 ukončen

05/2015 Byl zveřejněn nový informační leták laboratoře

05/2015 Prezentace projektu na konferenci IDS, Žďár nad Sázavou, 12. 5. 2015

05/2015 Byla zveřejněna certifikovaná Metodika ověřování interoperability OIS

11/2014 Prezentace projektu na shromáždění delegátů SDT, Brno, 27. 11. 2014

11/2014 Závěry ze IV. Workshopu projektu, Praha, 20. 11. 2014

05/2014 Prezentace projektu na konferenci IDS, Žďár nad Sázavou, 20. 5. 2014

04/2014 Prezentace projektu na výroční konferenci KORDIS v Brně, 23. 4. 2014

 

Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě, České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, ČR

Laboratoř vznikla na základě výsledků projektu VaV č. TA02030435, který byl řešen za finanční podpory TAČR.