Pro účely ověření shody interoperability odbavovacích systémů je vydefinována Metodika certifikace zařízení OIS.

Organizační struktura certifikační laboratoře je navržena plochá, zobrazení je v následujícím schématu.

PROCESY CERTIFIKACE

V rámci této metodiky je stanoven souhrn všech procesů certifikace, které jsou nezbytné pro fungování certifikační metodiky, jedná se o:

  výchozí podmínky,

  odpovědnost za dílčí krok,

  způsob ověření a zpětné vazby,

  sled jednotlivých činností,

  způsob návaznosti nebo podmíněnosti kroku,

  podmínky ukončení procesu,

  prezentace procesu formou popisu a vývojového schématu.

PROVOZNÍ ČINNOSTI LABORATOŘE

Pro zajištění provozu certifikační metodiky je stanoven úplný výčet provozních činností laboratoře:

  řízení dokumentace a záznamů,

  přezkoumání poptávek, nabídek a smluv,

  subdodávky zkoušek,

  nakupování služeb a dodávek,

  služba zákazníkovi,

  stížnosti a řízení neshodných prací při certifikaci,

  zlepšování certifikačních metod nebo postupů,

  opatření k nápravě a preventivní opatřeni,

  interní audit a přezkoumání systému managementu.

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA LABORATOŘ

K zajištění bezproblémového fungování laboratoře je podrobně definován souhrn technických požadavků na laboratoř, které jsou uvedeny v následujících položkách:

  všeobecné kritéria,

  architektura a komponenty,

  zabezpečení prostor a zařízení,

  požadavky na pracovníky,

  prostory a podmínky prostředí,

  certifikační metody a validace metod,

  zařízení,

  návaznost měření,

  zacházení s certifikačními položkami,

  zajištění kvality výsledků certifikace,

  uvádění výsledků.

POSTUP VALIDACE CERTIFIKAČNÍ METODY A POSTUPU

K zajištění nezpochybnitelného procesu certifikace je zde garantována správnost a úplnost certifikační metody a postupu, která definuje postup validace v následujícím vývojovém diagramu.

CERTIFIKAČNÍ POSTUPY

V rámci fungování certifikační laboratoře jsou vymezeny požadavky na certifikační postupy:

  obecná kritéria postupu provádění certifikace,

  požadavky na postup procesu certifikace,

  předpoklady pro zahájení procesu certifikace,

  postupy certifikačních zkoušek,

  kolizní stavy nebo vyřazení z certifikačního procesu,

  změnové řízení certifikačních postupů,

  vyhotovení certifikátu pro zařízení nebo systém,

  předání výsledku certifikace a zveřejnění certifikátu,

  podmínky platnosti certifikátu,

  opakovaná certifikace po vyřazení nebo nesplnění certifikačních kritérii,

  prodloužení platnosti nebo změně rozsahu certifikátu,

  výhrady nebo odvolání k výsledkům certifikace.

 

Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě, České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, ČR

Laboratoř vznikla na základě výsledků projektu VaV č. TA02030435, který byl řešen za finanční podpory TAČR.